Jesteś tutaj: Strona główna » Posiedzenia odbyte » 2017

2017

Dnia 15 września 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach odbyło  się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, na której:

 

1. Zaprezentowano informację nt. Projektu „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” – procedura rekrutacyjna i zasady finansowania.

2. Omówiono aktualną sytuację na rynku pracy.

3. Omówiono zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców.

 

Projekt „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” adresowany jest do mikro, makro i średnich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani pozyskaniem  środków na kształcenie swoje i swoich pracowników. Realizowany jest od na terenie województwa podlaskiego od 1 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2021 roku.  W ramach projektu wsparciem zostanie objętych co najmniej 484 mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz co najmniej 2.424 ich pracowników. Całkowita wartość projektu: 26.158.983,84 zł, dofinansowanie z EFS: 21. 969.955,75 zł.    

W najbliższym czasie WUP rozpocznie kolejny nabór wniosków.  Na stronie internetowej Operatora PSF (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku)  http://wupbialystok.praca.gov.pl/  zamieszczone będą dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie.  Przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorca powinien posiadać utworzony profil uczestnika instytucjonalnego w Bazie Usług Rozwojowych.


 

Dnia 28 lutego 2017 roku   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, której przedmiotem było: 

1. Powołanie Powiatowej Rady Rynku Pracy i jej ukonstytuowanie.

2. Wydanie opinii w sprawie kierunków kształcenia.

3. Ocena rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2016 rok.

4. Omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy.

5.Opiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań na 2017 rok.

6. Wydanie opinii w sprawie organizacji szkoleń w 2017 roku.

7. Wydanie opinii w sprawie Programu Aktywizacja i Integracja.

8. Wydanie opinii w sprawie programu specjalnego.

 

 Zgodnie z Zarządzeniem nr 44/2016  Starosty Suwalskiego z dnia 28 grudnia 2016roku została powołana Powiatowa Rada Rynku Pracy w następującym składzie:

 

I. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – powiatu i gmin:

1.    Łukasz Kurzyna  - (miasto Suwałki )

2.    Witold Kowalewski  -  (powiat suwalski)

3.    Andrzej Szymulewski  –( gmina  Raczki)

 

II. Przedstawiciele terenowych struktur organizacji związkowej :

1.  Zdzisław Koncewicz  - ( NSZZ „Solidarność „ Region Podlaski )

2.  Zofia Ołowniuk - ( Rada OPZZ Województwa Podlaskiego )

 

III. Przedstawiciele organizacji pracodawców :

1 Tadeusz Wiśniewski ( Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej)

2. Małgorzata Jaworska (Podlaski Związek Pracodawców, organizacji regionalnej konfederacji „Lewiatan”)

3. Henryk Owsiejew - ( Busines Centre Club –Loża Białostocka)

4. Bożenna Rutkowska - ( Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców )

 

IV. Przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników , w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych :

1. Marian Wiszniewski   - (Regionalny Związek Rolników , Kółek i Organizacji Rolniczych )

2. Andrzej Paciorkowski ( Podlaska Izba Rolnicza Rada Powiatowa  w Suwałkach) 

3. Aleksander Czuper –( Związek Zawodowy Rolnictwa „SAMOOBRONA)”

V. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy :

1.  Dorota I.Niewińska - ( Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach )

2. Teresa Zackiewicz - (Oddział Terenowy Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy  z siedzibą w Suwałkach )

 

Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy został Pan Łukasz Kurzyna, a wiceprzewodniczącym Pan Witold Kowalewski.

 

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy pozytywnie ocenili działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w 2016 roku. Podkreślili racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

 

Członkowie PRRP pozytywnie zaopiniowali:

- proponowany podział środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań na 2017 rok.

- proponowane propozycje organizacji szkoleń w 2017 roku,

- Program Aktywizacja i Integracja, w ramach którego wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy, korzystające ze świadczeń  pomocy społecznej, re4alizujące kontrakt socjalny,

- program specjalny, skierowany do 20 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy.

 

Członkowie PRRP, także pozytywnie zaopiniowali wniosek Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach  w sprawie rozpoczęcia i kontynuowania kształcenia w Technikum Nr 3 w zawodach: technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik automatyk oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 w zawodzie monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 933
Rejestr zmian
Autor: Jerzy Biełous
Opublikował(a): Jerzy Biełous (2017-03-07 07:57:46)
Zredagował(a): Jerzy Biełous (2017-09-20 19:30:18)