Jesteś tutaj: Strona główna » Nabór » Aktualności

Aktualności


Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta


 

LISTA    KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta

w Dziale Rynku Pracy

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach

 

        Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 1. Bukowska Magdalena
 2. Aleksandra Dziatkowska
 3. Karolina Dubnicka
 4. Joanna Wielgosz

 

 

Data informacji  –  13.09.2021 r.


 

Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta


 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

D Y R E K T O R

Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Kościuszki 71A

16-400 Suwałki

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA

Specjalista ds. rozwoju zawodowego/ Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta – 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Rynku Pracy podlegające Kierownikowi Działu Rynku Pracy.

 

III. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM

 

 1. 1.      Wymagania niezbędne

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Jest obywatelem polskim albo obywatelem państw Unii Europejskiej bądź innych państw, jeżeli  na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Ma pełną  zdolność do czynności prawnych, korzysta  z pełni praw publicznych oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 5. Posiada  wykształcenie wyższe.

 

 1. 2.      Wymagania dodatkowe pożądane

 

 1. Doświadczenie w zakresie kształcenia i rozwoju zawodowego osób.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 3. Znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy o pomocy publicznej.
 4. Znajomość procedur administracyjnych oraz umiejętność redagowania pism.
 5. Komunikatywność i umiejętność pracy z klientem w zespole.
 6. Samodzielność, systematyczność, kreatywność i rzetelność.
 7. Umiejętność organizowania pracy własnej i w zespole.
 8. Odporność na stres oraz umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

 

 

IV. WSKAZANIE ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

 1. Informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z organizacji szkoleń oraz promowaniu tej usługi.
 2. Diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych.
 3. Przygotowywanie i upowszechnianie planu szkoleń.
 4. Zlecanie szkolenia instytucji szkoleniowej.
 5. Kierowanie na szkolenia grupowe.
 6. Kierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.
 7. Organizacja szkoleń na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej.
 8. Organizacja szkoleń osobom z prawem do renty szkoleniowej.
 9. Monitorowanie przebiegu szkoleń.
 10. Finansowanie kosztów egzaminu, uzyskania licencji, studiów podyplomowych, udzielanie pożyczki szkoleniowej.
 11. Przyznawanie bonów szkoleniowych.
 12. Kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo – rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej.
 13. Prowadzenie analiz skuteczności i efektywności organizowanych szkoleń.
 14. Refundacja kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkolenia, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, miejsca egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz zwrot kosztów przejazdu na wykonanie badań lekarskich niezbędnych do skierowania na szkolenie.
 1. Refundacja kosztów zakwaterowania osobom odbywającym szkolenie.
 2. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną osobom skierowanym i uczestniczącym w szkoleniu.
 3. Finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
 4. Gospodarowanie środkami finansowymi z Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymanymi na realizację szkoleń grupowych i indywidualnych, zwrot kosztów dojazdu i kosztów badań lekarskich, kosztów zakwaterowania oraz refundację opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
 5. Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań oraz przygotowywanie i przekazywanie niezbędnych danych i informacji na stanowisko statystyki i analiz w PUP w Suwałkach.
 6. Przetwarzanie danych osobowych (zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie) zawartych w zbiorach Działu Rynku Pracy.
 7. Ochrona danych osobowych zawartych w zbiorach Działu Rynku Pracy przed dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem, ujawnieniem lub pozyskaniem danych przez osoby nieupoważnione.
 8. Wykonywanie innych czynności na polecenie bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Urzędu.

 

 

IVA. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

 

 1. Praca administracyjno-biurowa.
 2. Praca przy monitorze ekranowym.
 3. Praca polegająca na stałym kontakcie z klientami Urzędu, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.
 4. Systematyczne aktualizowanie posiadanej wiedzy poprzez dokształcanie i samokształcenie (wyjazdy służbowe).
 5. Obsługa urządzeń biurowych.
 6. Pierwsza umowa o pracę  na czas określony. Dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej z nim umowy, organizuje się służbę przygotowawczą, która ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

 

 

IVB. INFORMACJA DODATKOWA

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

 

V. WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 

 1. List motywacyjny z własnoręcznym podpisem.
 2. CV z własnoręcznym podpisem (niezbędny numer telefonu).
 3. Oświadczenie kandydata z własnoręcznym podpisem:
 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wyłącznie według określonego wzoru dostępnego na stronie  http://bip.pup.suwalki.pl/).
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  wyłącznie według określonego wzoru dostępnego na stronie http://bip.pup.suwalki.pl/).

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i

            o nieposzlakowanej opinii;

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba, która wygra konkurs zobowiązana jest dostarczyć przed nawiązaniem stosunku pracy zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);

- o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 1. Oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na ewentualne umieszczenie mojego imienia i nazwiska na liście kandydatów spełniających wymagania formalne” z własnoręcznym podpisem, która zostanie opublikowana w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Wszystkie kserokopie dołączone do dokumentów aplikacyjnych powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata, przez co należy rozumieć kserokopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem kandydata.

 

Brak wymaganego podpisu kandydata bądź poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71A  (pok. 15)  do dnia 10 września 2021 roku  do godziny 10.00  z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalisty ds. rozwoju zawodowego- stażysta w Dziale Rynku Pracy”.
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne będą  powiadomieni   telefonicznie o terminach dalszej rekrutacji. Osoby niespełniające wymogów formalnych, nie będą informowane.
 4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pup.suwalki.pl/)  oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71A.
 5. Zastrzegam sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 6. Dokumenty osób niespełniających wymogów formalnych ogłoszonych w naborze lub odrzucone w trakcie dalszej procedury rekrutacyjnej, można odbierać osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach (pok. 15) w terminie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu, informacji o wynikach naboru. Dokumenty nieodebrane  w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Data ogłoszenia konkursu  –  31.08.2021 r.

Liczba wyświetleń: 925
Rejestr zmian
Autor: Jerzy Biełous
Opublikował(a): Jerzy Biełous (2021-08-31 15:24:45)
Zredagował(a): Jerzy Biełous (2021-09-14 13:45:33)