Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (II)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (II)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (II)

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

Grupa docelowa - 128 osób bezrobotnych z ustalonym I lub II profilem pomocy, w wieku do 30 roku życia będące osobami z kategorii NEET (tj. nie pracujące, nie kształcące się w systemie stacjonarnym oraz nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w szkoleniu ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu).  

 

W w/w grupie 128 uczestników muszą być zaktywizowane:

- co najmniej 2 osoby niepełnosprawne;

- co najmniej 25 osób pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 6 miesięcy (dotyczy osób do 25 roku życia) i pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy (osoby w wieku 25-29 lat), tzw. długotrwale bezrobotne;

- co najmniej 53 osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem – podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym lub każdym średnim);

 

Działania przewidziane w projekcie:

- Pośrednictwo pracy/Poradnictwo zawodowe (w tym IPD)  - 128 osób;

- Staże zawodowe - do 6 miesięcy dla 90 osób;

- Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 38 osób;

UWAGA – Wsparcie w ramach projektu jest udzielane zgodnie ze standardami określonymi w realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia lub stażu. Okres 4 miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia liczony jest od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.

 

 

Okres realizacji projektu:

styczeń 2016 r. – grudzień 2016 r.

 

Rekrutacja:

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu - marzec 2016 r.

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny zgłaszać się do swoich doradców klienta tj. pośredników pracy/doradców zawodowych w pokojach nr 3, 4, 5, 6, 9, 10.

Osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinny zgłaszać się od 1 kwietnia 2016 r. się do urzędu do pokoju nr 16.    

Pracodawcy zainteresowani organizacją stażu zawodowego powinni złożyć wniosek o organizację stażu zawodowego od 1 kwietnia 2016 r.

 

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na działalność gospodarczą  przyjmowane będą w 2 terminach –

1 termin – od  kwietnia 2016 r. – na 15 dotacji;

2 termin – od września 2016 r. – na 23 dotacje;

 

Na staże zawodowe w ramach projektu PRIORYTETOWO kierowane będą osoby spełniające  co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- bezrobotni niepełnosprawni;

- „długotrwale” bezrobotni;

- bezrobotni o niskich kwalifikacjach.

 

Na staż zawodowy nie będą kierowane osoby, które wcześniej odbywały staż u tego samego organizatora stażu.

 

Po zakończonym stażu zawodowym pracodawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej:

-  na podstawie umowy o pracę, na okres co najmniej 3 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy (½

etatu) lub

- na podstawie umowy cywilnoprawnej, na okres minimum trzech pełnych miesięcy, a wartość umowy będzie równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

 

Projekt zakłada następującą efektywność:

-     dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z poniższych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%;

-     dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
co najmniej 17%,

-     dla osób długotrwale bezrobotnych, rozumianych jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 6 lub 12 miesięcy – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,

-     dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
na poziomie co najmniej 48%.

 

Budżet projektu wynosi 1 643 056,00 zł, z czego:

 

- dofinansowanie ze środków wspólnotowych wynosi 1 384 768,00 zł,

 

- dofinansowanie z wkładu krajowego wynosi 258 288,00 zł.

Liczba wyświetleń: 1169
Rejestr zmian
Autor: Kamil Czarniawski
Opublikował(a): Kamil Czarniawski (2016-03-21 10:06:47)
Zredagował(a): Kamil Czarniawski (2016-05-12 11:06:22)