Jesteś tutaj: Strona główna » Nabór » Archiwum ogłoszeń o naborze 2019 i wstecz

Archiwum ogłoszeń o naborze 2019 i wstecz


 

 


 

Rok 2019


Stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. pośrednictwa pracy w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa 


LISTA    KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

na wolne stanowisko urzędnicze

 ds. pośrednictwa pracy 

w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach

 

Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 1. Anna Moroz
 2. Barbara Bożeń
 3. Paulina Sobiech
 4. Andrzej Brzozowski
 5. Anita Frąckiewicz

Stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. pośrednictwa pracy w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa 


DO.1102.4.2019.MM

OGŁOSZENIE O NABORZE
DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. pośrednictwa pracy

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Kościuszki 71A

16-400 wałki

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA

 

Stanowisko ds. pośrednictwa pracy – 1 stanowisko (Pośrednik pracy – stażysta lub Pośrednik pracy) w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa podlegające Kierownikowi Działu Pośrednictwa i Poradnictwa.

 

III. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM

 

1.  Wymagania niezbędne

 

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Jest obywatelem polskim albo obywatelem państw Unii Europejskiej bądź innych państw, jeżeli na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 5. Posiada wykształcenie wyższe.

 

2.     Wymagania dodatkowe pożądane

 1.  Preferowane wykształcenie administracyjne, socjologiczne, ekonomiczne lub pośrednictwo pracy.
 2. Doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia przy wykonywaniu zadań w zakresie pośrednictwa pracy.
 3. Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz znajomość języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie komunikatywnym.
 4. Znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy.
 5.  Wiedza z zakresu rynku pracy, rekrutacji i selekcji pracowników  oraz zawodoznawstwa.
 6. Znajomość procedur administracyjnych oraz umiejętność redagowania pism.
 7. Doświadczenie pracy z klientem.
 8. Odporność na stres, umiejętność zachowania asertywnego, komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, umiejętność radzenia sobie z trudnym klientem.
 9. Systematyczność i obowiązkowość, rzetelność i odpowiedzialność, samodzielność  i umiejętność organizowania pracy własnej, a także umiejętność pracy w zespole.

IV. WSKAZANIE ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

Realizacja zadań w zakresie pośrednictwa pracy zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1482 ze zm.), w tym:

 1. Przyjmowanie i upowszechnianie ofert pracy.
 2. Realizacja ofert pracy.
 3. Podejmowanie lub utrzymywanie kontaktów z pracodawcami.
 4. Podejmowanie lub utrzymywanie kontaktów z osobami zarejestrowanymi.
 5. Przedstawianie osobom zarejestrowanym propozycji odpowiedniej pracy.
 6. Przedstawianie osobom zarejestrowanym propozycji pomocy wobec braku odpowiedniej pracy.
 7. Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.
 8. Wydawanie zezwoleń na pracę sezonową
 9. Sporządzanie informacji o braku zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.

IVA. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

 1. Praca administracyjno-biurowa.
 2. Praca przy monitorze ekranowym.
 3. Praca polegająca na stałym kontakcie z klientami Urzędu w narażeniu na stres, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.
 4. Liczne kontakty zewnętrzne.
 5. Systematyczne aktualizowanie posiadanej wiedzy poprzez dokształcanie  i samokształcenie.
 6. Obsługa urządzeń biurowych.

IVB. INFORMACJA DODATKOWA

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.

 

V. WSKAZANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 

1. Dokumenty niezbędne

 1. List motywacyjny z własnoręcznym podpisem.
 2. CV z własnoręcznym podpisem (niezbędny numer telefonu).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (możliwość pobrania druku na stronie http://bip.pup.suwalki.pl/.
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( druk do pobrania na stronie http://bip.pup.suwalki.pl/)
 5. Oświadczenie kandydata z własnoręcznym podpisem:

        - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieposzlakowanej opinii;

        - o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

          przestępstwo skarbowe (osoba, która wygra konkurs zobowiązana jest dostarczyć przed nawiązaniem stosunku

           pracy zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
       -  o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

       6. Oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na ewentualne umieszczenie mojego imienia i nazwiska na liście
          kandydatów spełniających wymagania formalne”  z własnoręcznym podpisem, która zostanie opublikowana w BIP oraz na
          tablicy ogłoszeń Urzędu.

       7. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie

 

2.     Dokumenty dodatkowe

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć osobiście  w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,  ul. Kościuszki 71A (pok. 15) do dnia 27 września 2019 roku do godziny 10.00 z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko urzędnicze ds. pośrednictwa pracy w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa”.
 2.  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, zostaną bez rozpatrzenia. 
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne będą powiadomieni telefonicznie o terminach dalszej rekrutacji. Osoby niespełniające wymogów formalnych, nie będą informowane.
 4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pup.suwalki.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71 A.
 5. Zastrzegam sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 6. Dokumenty osób niespełniających wymogów formalnych ogłoszonych w naborze lub odrzucone w trakcie dalszej procedury rekrutacyjnej, można odbierać osobiście  w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach (pok. 15) w terminie      1 miesiąca od dnia upowszechnienia w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu, informacji          o wynikach naboru. Dokumenty nieodebrane w w/w terminie  zostaną komisyjnie zniszczone.

Data ogłoszenia konkursu – 13.09.2019 r.


Stanowisko urzędznicze: Archiwista


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

 

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SUWAŁKACH

 

na wolne stanowisko urzędnicze

Archiwista

 

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Archiwista w Dziale organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach została wybrana Pani Anna Cichocka.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Pani Anna Cichocka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Ponadto, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych i zagadnień dotyczących zakresu zadań przewidzianych na danym stanowisku. W procesie naboru ocenione zostały predyspozycje, cechy osobowościowe i wiedza merytoryczna kandydata. Posiadana wiedza, kwalifikacje i umiejętności pozwolą na sprawne wdrożenie się oraz prawidłowe wykonywanie obowiązków.

 

30 maja 2019 r 


LISTA    KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

na wolne stanowisko urzędnicze

Archiwista

w Dziale Organizacyjnym

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach

 

        Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 1. Pani Justyna Korejwo
 2. Pani Marta Basiewicz
 3. Pani Anna Cichocka
 4. Pani Aleksandra Dziemian

DO.1102.3.2019.MN

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

 

D Y R E K T O R

Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Archiwista

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Kościuszki 71A

16-400 Suwałki

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA

 

Archiwista w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Organizacyjnym podlegającym Kierownikowi Działu Organizacyjnego.

 

III. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM

 1. 1.      Wymagania niezbędne

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Jest obywatelem polskim albo obywatelem państw Unii Europejskiej bądź innych państw, jeżeli  na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Ma pełną  zdolność do czynności prawnych, korzysta  z pełni praw publicznych oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 5. Posiada  wykształcenie co najmniej średnie. 
 1. 2.      Wymagania dodatkowe pożądane 
 1. Znajomość Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy prawo zamówień publicznych, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
  1. Prawo jazdy kat. B.
  2. Samodzielność, systematyczność, kreatywność i rzetelność.
  3. Umiejętność organizowania pracy własnej i w zespole.
  4. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

IV. WSKAZANIE ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych.
 2. Archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu.

- przyjmowanie dokumentów z komórek organizacyjnych Urzędu.

            - sprawdzanie zgodności kompletu dokumentów ze spisem zdawczo – odbiorczym

              ze szczególnym uwzględnieniem kategorii archiwalnej.

             - prowadzenie  ewidencji  dokumentów  zdanych  do archiwum, wypożyczonych z

               archiwum i wybrakowanych.

 1. Archiwizacja dokumentacji projektowej współfinansowanej z EFS i innych funduszy.
 2. Udostępnianie pracownikom za pokwitowaniem dokumentów znajdujących się w archiwum.
 3. Zabezpieczanie pracowników Urzędu w środki techniczno – biurowe.

- ustalanie potrzeb w zakresie  materiałów biurowych, środków technicznych, sprzętu

         biurowego, środków czystości,

      - prowadzenie  zaopatrzenia  w  materiały  biurowe, środki techniczne, sprzęt biurowy

        oraz środki czystości zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

      - prowadzenie ewidencji przyjmowanych na stan i wydawanych w/w materiałów,

      - gospodarowanie drukami i formularzami oraz ich ewidencjonowanie,

      - zamawianie oraz prowadzenie ewidencji wydanych pieczęci i pieczątek.

 1. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 2. Cechowanie wyposażenia biura inicjałami Urzędu.
 3. Gospodarowanie małą poligrafią.

 

IVA. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

 1. Praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych.
 2. Praca w pomieszczeniach archiwalnych poniżej poziomu ziemi (piwnica), przy słabym oświetleniu naturalnym, wykonywanie prac na wysokości do 3 m, w narażeniu na kurz pozostający w dokumentacji papierowej.
 3. Systematyczne aktualizowanie posiadanej wiedzy poprzez dokształcanie i samokształcenie.

 IVB. INFORMACJA DODATKOWA

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej    niż 6%.

 

V. WSKAZANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 

1. Dokumenty niezbędne

 

 1. List motywacyjny z własnoręcznym podpisem.
 2. CV z własnoręcznym podpisem (niezbędny numer telefonu).
  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie http://bip.pup.suwalki.pl/.
  2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  (druk do pobrania na stronie http://bip.pup.suwalki.pl/).
  3. Oświadczenie kandydata z własnoręcznym podpisem:

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieposzlakowanej opinii;

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba, która wygra konkurs zobowiązana jest dostarczyć przed nawiązaniem stosunku pracy zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);

- o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

 1. Oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na ewentualne umieszczenie mojego imienia i nazwiska na liście kandydatów spełniających wymagania formalne” z własnoręcznym podpisem, która zostanie opublikowana w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.

 

2. Dokumenty dodatkowe

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć osobiście  w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,              ul. Kościuszki 71A  (pok. 15)  do  dnia 27 maja 2019 roku  do godziny 10.00  z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Archiwista w Dziale Organizacyjnym”.
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne będą  powiadomieni   telefonicznie o terminach dalszej rekrutacji. Osoby niespełniające wymogów formalnych, nie będą informowane.
 4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pup.suwalki.pl/)  oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71A.
 5. Zastrzegam sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 6. Dokumenty osób niespełniających wymogów formalnych ogłoszonych w naborze lub odrzucone w trakcie dalszej procedury rekrutacyjnej, można odbierać osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach (pok. 15) w okresie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu, informacji o wynikach naboru. Dokumenty nieodebrane  w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Data ogłoszenia konkursu  –  15.05.2019 r.


Stanowisko urzędznicze Referent ds. ewidencji i świadczeń


LISTA    KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

na wolne stanowisko urzędnicze

Referenta ds. ewidencji i świadczeń 

w Dziale Ewidencji i Świadczeń

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach

 

Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 1. Emilia Pietrak
 2. Iwona Złotorzyńska
 3. Adam Maciej Ćwikiński
 4. Mariola Żukowska
 5. Milena Agnieszka Augustajtys
 6. Emilia Małgorzata Jabłońska
 7. Małgorzata Maziewska

Stanowisko urzędznicze Specjalista ds. programów


LISTA    KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalisty ds. programów

w Dziale Rynku Pracy

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach

 

Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 1. Adam Maciej Ćwikiński
 2. Magda Gościńska
 3. Mariola Żukowska
 4. Małgorzata Maziewska

Stanowisko urzędznicze Referent ds. ewidencji i świadczeń


DO.1102.1.2019.MN 


OGŁOSZENIE  O  NABORZE

 

D Y R E K T O R

Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. ewidencji i świadczeń

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Kościuszki 71A

16-400 Suwałki

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA

 

Referent ds. ewidencji i świadczeń w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Ewidencji i Świadczeń podlegające Kierownikowi Działu Ewidencji i Świadczeń.

 

III. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM

 

 1. 1.      Wymagania niezbędne

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Jest obywatelem polskim albo obywatelem państw Unii Europejskiej bądź innych państw, jeżeli  na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Ma pełną  zdolność do czynności prawnych, korzysta  z pełni praw publicznych oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 5. Posiada  wykształcenie co najmniej średnie.
 1. 2.      Wymagania dodatkowe pożądane 
 1. Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 2. Znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników, Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków Publicznych.
 3. Znajomość procedur administracyjnych oraz umiejętność redagowania pism.
 4. Doświadczenie pracy z klientem.
 5. Komunikatywność, kultura osobista.
 6. Samodzielność, systematyczność, kreatywność i rzetelność.
 7. Umiejętność organizowania pracy własnej i w zespole.

 

IV. WSKAZANIE ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

1.Obsługa osób bezrobotnych z prawem i bez prawa  do zasiłku:

-        przyjmowanie zgłoszeń dotyczących braku gotowości do podjęcia pracy,

-        przyjmowanie oświadczeń od bezrobotnych, którzy odmówili podjęcia pracy,

-        przyjmowanie zaświadczeń i oświadczeń mających wpływ na przyznane świadczenia oraz status bezrobotnego,

-        wprowadzanie informacji do bazy danych,

-        zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób bezrobotnych oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego,

-        prowadzenie spraw w zakresie transferu zasiłku dla bezrobotnych w państwach członkowskich UE,

-        wydawanie zaświadczeń na wniosek bezrobotnego oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania różnych instytucji,

-        wyznaczanie terminu wizyty bezrobotnemu po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, po ustaniu niezdolności do pracy lub po zakończeniu odbywania stażu, szkolenia i prac społecznie – użytecznych,

-        prowadzenie postępowań administracyjnych oraz postępowań wyjaśniających w przypadku ujawnienia nowych okoliczności mających wpływ na uprawnienia bezrobotnego,

-        wydawanie stosownych decyzji.

2.Obsługa osób poszukujących pracy.

 

IVA. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU 

 1. Praca administracyjno-biurowa.
 2. Praca przy monitorze ekranowym.
 3. Praca polegająca na stałym kontakcie z klientami Urzędu, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.
 4. Systematyczne aktualizowanie posiadanej wiedzy poprzez dokształcanie i samokształcenie.
 5. Obsługa urządzeń biurowych. 

 

IVB. INFORMACJA DODATKOWA

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej    niż 6%.

 

 

V. WSKAZANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 

1. Dokumenty niezbędne

 

 1. List motywacyjny z własnoręcznym podpisem.
 2. CV z własnoręcznym podpisem (niezbędny numer telefonu).
  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (możliwość pobrania druku na stronie http://bip.pup.suwalki.pl/.
  2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  (możliwość pobrania druku na stronie http://bip.pup.suwalki.pl/).

 

 1. Oświadczenie kandydata z własnoręcznym podpisem:

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieposzlakowanej opinii;

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba, która wygra konkurs zobowiązana jest dostarczyć przed nawiązaniem stosunku pracy zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);

- o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

 1. Oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na ewentualne umieszczenie mojego imienia i nazwiska na liście kandydatów spełniających wymagania formalne” z własnoręcznym podpisem, która zostanie opublikowana w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.

 

2. Dokumenty dodatkowe

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć osobiście  w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,              ul. Kościuszki 71A  (pok. 15)  do  dnia  25 lutego 2019 roku  do godziny 10.00  z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Referent ds. ewidencji i świadczeń w Dziale Ewidencji i Świadczeń”.
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne będą  powiadomieni   telefonicznie o terminach dalszej rekrutacji. Osoby niespełniające wymogów formalnych, nie będą informowane.
 4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pup.suwalki.pl/)  oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71A.
 5. Zastrzegam sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 6. Dokumenty osób niespełniających wymogów formalnych ogłoszonych w naborze lub odrzucone w trakcie dalszej procedury rekrutacyjnej, można odbierać osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach (pok. 15) w okresie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu, informacji o wynikach naboru. Dokumenty nieodebrane  w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

Data ogłoszenia konkursu  –  13.02.2019 r.

 


Stanowisko urzędznicze Specjalista ds. programów


 

                                                          

DO.1102.2.2019.MN

 

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

D Y R E K T O R

Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista ds. programów

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Kościuszki 71A

16-400 Suwałki

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA

Specjalista ds. programów w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Rynku Pracy podlegające Kierownikowi Działu Rynku Pracy.

 

III. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM

 

 1. 1.      Wymagania niezbędne

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Jest obywatelem polskim albo obywatelem państw Unii Europejskiej bądź innych państw, jeżeli  na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Ma pełną  zdolność do czynności prawnych, korzysta  z pełni praw publicznych oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 5. Posiada  wykształcenie wyższe.

 

 1. 2.      Wymagania dodatkowe pożądane

 

 1. Doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 3. Znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy o pomocy publicznej.
 4. Znajomość procedur administracyjnych oraz umiejętność redagowania pism.
 5. Komunikatywność, kultura osobista.
 6. Samodzielność, systematyczność, kreatywność i rzetelność.
 7. Umiejętność organizowania pracy własnej i w zespole.
 8. Odporność na stres oraz umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

 

 

IV. WSKAZANIE ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

 1. Opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; programów na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia; inicjowanie i realizowanie programów specjalnych, pilotażowych, projektów lokalnych i innych programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych; w tym również projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
 2. Przygotowywanie diagnozy sytuacji na lokalnym rynku pracy  z wykorzystaniem sprawozdań i opracowań przygotowywanych przez Dział Organizacyjny w/m, badań przeprowadzanych przez jednostki zewnętrzne na zlecenie PUP w Suwałkach oraz innych źródeł.
 3. Sporządzanie wniosków aplikacyjnych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
 4. Przedstawianie planowanych programów i projektów do zaopiniowania przez Powiatową Radę Rynku Pracy.
 5. Współudział w opracowywaniu i realizacji projektów partnerskich z udziałem Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
 6. Współudział w tworzeniu i realizacji Regionalnego Planu Działań.
 7. Wnioskowanie o realizację programów regionalnych.
 8. Przygotowywanie wniosków projektowych o przyznanie środków Funduszu Pracy z rezerwy Samorządu Województwa Podlaskiego oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 9. Inicjowanie i opracowywanie projektów na konkursy w ramach programów finansowanych z Funduszy Krajowych i Funduszy Wspólnoty Europejskiej.
 10. Bieżąca kontrola postępów w realizacji projektów.
 11. Badanie i analizowanie efektywności realizowanych projektów.
 12. Prowadzenie dokumentacji elektronicznej i papierowej dotyczącej tworzonych i realizowanych projektów oraz ich beneficjentów.
 13. Tworzenie i realizacja Programu Aktywizacja i Integracja.
 14. Realizacja programu pilotażowego „Aktywny Samorząd”.
 1. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych.
 2. Gospodarowanie i analiza wykorzystania środków FP, PFRON, EFS  i innych przyznanych i zaangażowanych na realizacje zadań.

 

 

IVA. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

 

 1. Praca administracyjno-biurowa.
 2. Praca przy monitorze ekranowym.
 3. Systematyczne aktualizowanie posiadanej wiedzy poprzez dokształcanie i samokształcenie.
 4. Obsługa urządzeń biurowych.

 

 

IVB. INFORMACJA DODATKOWA

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej     niż 6%.

 

 

 

 

 

 

V. WSKAZANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 

1. Dokumenty niezbędne

 

 1. List motywacyjny z własnoręcznym podpisem.
 2. CV z własnoręcznym podpisem (niezbędny numer telefonu).
 3. Oświadczenie kandydata z własnoręcznym podpisem:
 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (możliwość pobrania druku na stronie http://bip.pup.suwalki.pl/).
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  (możliwość pobrania druku na stronie http://bip.pup.suwalki.pl/).

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieposzlakowanej opinii;

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba, która wygra konkurs zobowiązana jest dostarczyć przed nawiązaniem stosunku pracy zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);

- o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

 1. Oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na ewentualne umieszczenie mojego imienia i nazwiska na liście kandydatów spełniających wymagania formalne” z własnoręcznym podpisem, która zostanie opublikowana w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.

 

2. Dokumenty dodatkowe

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć osobiście                   w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,               ul. Kościuszki 71A  (pok. 15)  do  dnia  25 lutego 2019 roku  do godziny 10.00  z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów w Dziale Rynku Pracy”.
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne będą  powiadomieni   telefonicznie o terminach dalszej rekrutacji. Osoby niespełniające wymogów formalnych, nie będą informowane.
 4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pup.suwalki.pl/)  oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71A.
 5. Zastrzegam sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 6. Dokumenty osób niespełniających wymogów formalnych ogłoszonych w naborze lub odrzucone w trakcie dalszej procedury rekrutacyjnej, można odbierać osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach (pok. 15) w terminie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu, informacji o wynikach naboru. Dokumenty nieodebrane  w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Data ogłoszenia konkursu  –  13.02.2019 r.


 


 

Rok 2018


Stanowisko urzędznicze Referent w Dziale Finansowo - Księgowym


 

                                                             Suwałki, dnia 09 lutego 2018r.

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

 

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

W SUWAŁKACH

ul. KOŚCIUSZKI  71A

 

na wolne stanowisko urzędnicze

Referenta

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

       Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta  w Dziale Finansowo - Księgowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach została wybrana Pani Adrianna Łabęcka zamieszkała - Góra.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

 

 

Pani Adrianna Łabęcka spełnia wszystkie wymagania  niezbędne i dodatkowe pożądane, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysokim poziomem wiedzy, bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych i zagadnień dotyczących zakresu zadań przewidzianych na danym stanowisku. Odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe i dotychczas zdobyte umiejętności pozwolą na sprawne wdrożenie się oraz prawidłowe wykonywanie obowiązków.

  


 

Stanowisko urzędznicze Referent w Dziale Finansowo - Księgowym


 

LISTA    KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

na wolne stanowisko urzędnicze

Referenta

w Dziale Finansowo - Księgowym

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach

 

        Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 1. Pani Adrianna Łabęcka zamieszkała – Góra
 2. Pani Elżbieta Chilińska zamieszkała – Suwałki

 

 


Staniwsko urzednicze Referent


 

DO.1102.1.2018.MN


OGŁOSZENIE O NABORZE
D Y R E K T O R
Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referenta

 


I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

 

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kościuszki 71A
16-400 Suwałki

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA

 

Referent w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Finansowo – Księgowym podlegający Głównej Księgowej Powiatowego Urzędu Pracy.

 

III. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM

1. Wymagania niezbędne

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Jest obywatelem polskim albo obywatelem państw Unii Europejskiej bądź innych państw, jeżeli na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 5. Posiada wykształcenie wyższe.


2. Wymagania dodatkowe pożądane

 1. Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie finansów lub rachunkowości.
 2. Doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia przy wykonywaniu zadań w zakresie księgowości.
 3. Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 4. Znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o klasyfikacji dochodów i wydatków, Ustawy o sprawozdawczości budżetowej.
 5. Znajomość procedur administracyjnych oraz umiejętność redagowania pism.
 6. Komunikatywność, kultura osobista.
 7. Samodzielność, systematyczność, kreatywność i rzetelność.
 8. Umiejętność organizowania pracy własnej i w zespole.


IV. WSKAZANIE ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Kompletowanie oraz sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych.
 2. Księgowanie dokumentów analityczne i syntetyczne wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania.
 3. Dokonywanie przelewów bankowych.
 4. Uzgadnianie wydatków i kosztów z planem finansowym jednostki w podziale na paragrafy budżetu.
 5. Sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków wg określonych przepisów.


IVA. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

 1. Praca administracyjno-biurowa.
 2. Praca przy monitorze ekranowym.
 3. Systematyczne aktualizowanie posiadanej wiedzy poprzez dokształcanie i samokształcenie.
 4. Obsługa urządzeń biurowych.

IVB. INFORMACJA DODATKOWA

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.

V. WSKAZANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Dokumenty niezbędne

1. List motywacyjny z własnoręcznym podpisem.
2. CV z własnoręcznym podpisem (niezbędny numer telefonu).
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (możliwość pobrania druku na stronie http://bip.pup.suwalki.pl/.
4. Oświadczenie kandydata z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922)” z własnoręcznym czytelnym podpisem.
5. Oświadczenie kandydata z własnoręcznym podpisem:

 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieposzlakowanej opinii;
 • niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba, która wygra konkurs zobowiązana jest dostarczyć przed nawiązaniem stosunku pracy zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
 • stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

6. Oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na ewentualne umieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości) na liście kandydatów spełniających wymagania formalne” z własnoręcznym podpisem, która zostanie opublikowana w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
7. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.

2. Dokumenty dodatkowe

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71A (pok. 15) do dnia 26 stycznia 2018 roku do godziny 15.00 z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Finansowo – Księgowym”.
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne będą powiadomieni telefonicznie o terminach dalszej rekrutacji. Osoby niespełniające wymogów formalnych, nie będą informowane.
 4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pup.suwalki.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71A.
 5. Zastrzegam sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 6. Dokumenty osób niespełniających wymogów formalnych ogłoszonych w naborze lub odrzucone w trakcie dalszej procedury rekrutacyjnej, można odbierać osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach (pok. 15) w terminie 4 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu, informacji o wynikach naboru. Dokumenty nieodebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.


Data ogłoszenia konkursu – 15.01.2018 r.


Rok 2017


stanowisko urzędnicze ds. pośrednictwa pracy


 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

 

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

W SUWAŁKACH

ul. KOŚCIUSZKI  71A

 

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. pośrednictwa pracy

 (Pośrednik pracy – stażysta, Pośrednik pracy)

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

       Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pośrednictwa pracy w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach zostały wybrane dwie osoby: Pani Natalia Piekarska zamieszkała w Wierciochach i Pani Milena Sacharzewska zamieszkała w Brodzie Nowym.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

 

Komisja ds. naboru najwyżej oceniła kompetencje Pani  Natalii Piekarskiej  i  Pani Mileny Sacharzewskiej.  W/w  kandydatki wykazały się bardzo dobrą znajomością ustaw i rozporządzeń wymienionych w ogłoszeniu o naborze, a także zagadnień dotyczących zakresu obowiązków  przewidzianych na stanowisku ds. pośrednictwa pracy.  Posiadają również odpowiednie wykształcenie  oraz  doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej.   Obie Panie gwarantują prawidłową realizację zadań oraz dobrą jakość pracy, ponieważ spełniają wszystkie oczekiwania pracodawcy.

 

 


 

stanowisko referent ds. rejestracji


 

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

 

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

W SUWAŁKACH

ul. KOŚCIUSZKI  71A

 

na wolne stanowisko urzędnicze

Referenta ds. rejestracji

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

       Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. rejestracji w Dziale Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach została wybrana Pani Natalia Moroz zamieszkała w Suwałkach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

 

      Pani Natalia Moroz spełnia wszystkie wymagania  niezbędne i dodatkowe pożądane, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta ds. rejestracji. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysokim poziomem wiedzy, bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych i zagadnień dotyczących zakresu zadań przewidzianych na danym stanowisku. Doświadczenie zawodowe i dotychczas zdobyte umiejętności pozwolą na sprawne wdrożenie się oraz prawidłowe wykonywanie obowiązków. 

 


 

stanowisko urzędnicze ds. pośrednictwa pracy


 

LISTA    KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

na wolne stanowisko urzędnicze

ds.  pośrednictwa pracy

w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach

 

        Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 1. Pani Urszula Sinkiewicz zamieszkała – Suwałki
 2. Pani Milena Sacharzewska zamieszkała –  Bród Nowy
 3. Pani Emilia Jasińska zamieszkała – Przerośl
 4. Pani Natalia Piekarska zamieszkała –  Wierciochy
 5. Pan  Adam Maciej Ćwikliński  zamieszkały – Suwałki
 6. Pani Ewa Kunicka zamieszkała – Suwałki
 7. Pani Monika Nalewajko zamieszkała – Konopki
 8. Pani Ewelina Jurewicz zamieszkała - Suwałki
 9. Pani Agnieszka Angelika Gabrańska zamieszkała – Suwałki
 10. Pani Marta Kardel zamieszkała – Zielone Kamedulskie 

 

stanowisko referent ds. rejestracji


 

LISTA    KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

na wolne stanowisko urzędnicze

Referenta ds. rejestracji

w Dziale Ewidencji i Świadczeń

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach

 

        Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 1. Pani Emilia Jasińska zamieszkała – Przerośl
 2. Pani Ewa Kunicka zamieszkała – Suwałki
 3. Pani Anna Kuprewicz zamieszkała - Krzywe
 4. Pani Natalia Moroz zamieszkała – Suwałki
 5. Pani Monika Nalewajko zamieszkała – Konopki
 6. Pani Ewelina Jurewicz zamieszkała – Suwałki
 7. Pani Aneta Niedźwiecka zamieszkała - Suwałki
 8. <

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 3434
Rejestr zmian
Autor: Jerzy Biełous
Opublikował(a): Jerzy Biełous (2013-06-12 10:56:16)
Zredagował(a): Jerzy Biełous (2021-08-31 15:24:30)