Jesteś tutaj: Strona główna » Nabór » Archiwum ogłoszeń o naborze 2020

Archiwum ogłoszeń o naborze 2020


Referent ds. ewidencji i świadczeń


LISTA    KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. ewidencji i świadczeń

w Dziale Ewidencji i Świadczeń

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach

 

        Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 1. Augustajtys Milena Agnieszka
 2. Bukowska Magdalena
 3. Dubicka Karolina
 4. Galicka Wioleta
 5. Korejwo Justyna
 6. Kowalewska Anna
 7. Kuklewicz Marta
 8. Orbik Aneta
 9. Ostaszewska Joanna
 10. Piasecka Marzena

Suwałki, 22.07.2020


 

Referent ds. ewidencji i świadczeń


DO.1102.2.2020.MN

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

 

D Y R E K T O R

Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. ewidencji i świadczeń

 

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Kościuszki 71A

16-400 Suwałki

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA

 

Referent ds. ewidencji i świadczeń – 2 stanowiska w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Ewidencji i Świadczeń podlegające Kierownikowi Działu Ewidencji i Świadczeń.

 

III. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM

 

 1. 1.      Wymagania niezbędne

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Jest obywatelem polskim albo obywatelem państw Unii Europejskiej bądź innych państw, jeżeli  na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Ma pełną  zdolność do czynności prawnych, korzysta  z pełni praw publicznych oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 5. Posiada  wykształcenie co najmniej średnie.
 1. 2.      Wymagania dodatkowe pożądane
 1. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 2. Znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
 3. Komunikatywność i umiejętność pracy z klientem i w zespole.
 4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.

 

IV. WSKAZANIE ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

1.Obsługa osób bezrobotnych z prawem i bez prawa  do zasiłku:

 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących braku gotowości do podjęcia pracy,
 • przyjmowanie oświadczeń od bezrobotnych, którzy odmówili podjęcia pracy,
 • przyjmowanie zaświadczeń i oświadczeń mających wpływ na przyznane świadczenia oraz status bezrobotnego,
 • wprowadzanie informacji do bazy danych,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób bezrobotnych oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • prowadzenie spraw w zakresie transferu zasiłku dla bezrobotnych w państwach członkowskich UE,
 • wydawanie zaświadczeń na wniosek bezrobotnego oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania różnych instytucji,
 • wyznaczanie terminu wizyty bezrobotnemu po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, po ustaniu niezdolności do pracy lub po zakończeniu odbywania stażu, szkolenia i prac społecznie – użytecznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz postępowań wyjaśniających w przypadku ujawnienia nowych okoliczności mających wpływ na uprawnienia bezrobotnego,
 • wydawanie stosownych decyzji.

2.Obsługa osób poszukujących pracy.

 

IVA. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

 

 1. Praca administracyjno-biurowa.
 2. Praca przy monitorze ekranowym.
 3. Praca polegająca na stałym kontakcie z klientami Urzędu, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.
 4. Systematyczne aktualizowanie posiadanej wiedzy poprzez dokształcanie i samokształcenie

(wyjazdy służbowe).

 1. Obsługa urządzeń biurowych.
 2. Pierwsza umowa na czas określony. Dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej z nim umowy, organizuje się służbę przygotowawczą, która ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. 

 

IVB. INFORMACJA DODATKOWA

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.

 

V. WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. List motywacyjny z własnoręcznym podpisem.
 2. CV z własnoręcznym podpisem (niezbędny numer telefonu).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wyłącznie według określonego wzoru dostępnego na stronie http://bip.pup.suwalki.pl/.
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  wyłącznie według określonego wzoru dostępnego na stronie http://bip.pup.suwalki.pl/.
 5. Oświadczenie kandydata z własnoręcznym podpisem:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieposzlakowanej opinii;
  • o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba, która wygra konkurs zobowiązana jest dostarczyć przed nawiązaniem stosunku pracy zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
  • o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 6. Oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na ewentualne umieszczenie mojego imienia i nazwiska na liście kandydatów spełniających wymagania formalne” z własnoręcznym podpisem, która zostanie opublikowana w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 7. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
 8. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 9. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Wszystkie kserokopie dołączane do dokumentów aplikacyjnych powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata, przez co należy rozumieć kserokopię dokumentu zawierającą klauzulę „ za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem kandydata.

 

Brak wymaganego podpisu kandydata bądź poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć osobiście  w zaklejonych kopertach w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71A  (pok. 15)  do  dnia  20 lipca 2020 roku  do godziny 10.00  z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Referent ds. ewidencji i świadczeń w Dziale Ewidencji i Świadczeń”.
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne będą  powiadomieni   telefonicznie o terminach dalszej rekrutacji. Osoby niespełniające wymogów formalnych, nie będą informowane.
 4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pup.suwalki.pl/)  oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71A.
 5. Zastrzegam sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 6. Dokumenty osób niespełniających wymogów formalnych ogłoszonych w naborze lub odrzucone w trakcie dalszej procedury rekrutacyjnej, można odbierać osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach (pok. 15) w okresie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu, informacji o wynikach naboru. Dokumenty nieodebrane  w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Data ogłoszenia konkursu  –  09.07.2020 r.


 

Specjalista ds. programów


LISTA    KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

na wolne stanowisko urzędnicze

 Specjalisty ds. programów 

w Dziale Rynku Pracy

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach

 

Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 1. Orłowska Wioleta
 2. Dzikielewska Anna
 3. Matusiewicz Marta
 4. Grygo Marta

 

 


 

Specjalista ds. programów


DO.1102.1.2020.MM

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Specjalisty ds. programów

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Kościuszki 71A

16-400 Suwałki

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA

 

Specjalista ds. programów w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Rynku Pracy podlegające Kierownikowi Działu Rynku Pracy.

 

III. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM 

 

1. Wymagania niezbędne

      

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Jest obywatelem polskim albo obywatelem państw Unii Europejskiej bądź innych państw, jeżeli na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 5. Posiada wykształcenie wyższe.

2. Wymagania dodatkowe pożądane

 1. Preferowane wykształcenie administracyjne, socjologiczne, ekonomiczne lub związane z realizacją projektów
 2. Doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia.
 3. Umiejętność sporządzania pism i prowadzenia korespondencji.
 4. Znajomość procedur administracyjnych.
 5. Znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy o pomocy publicznej.
 6. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 7. Znajomość lokalnego rynku pracy.
 8. Umiejętność nawiązywania współpracy i kontaktów interpersonalnych.
 9. Odporność na stres, umiejętność zachowania asertywnego, komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, umiejętność radzenia sobie z trudnym klientem.
 10. Systematyczność i obowiązkowość, rzetelność i odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej, a także umiejętność pracy w zespole.

IV.WSKAZANIE ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Inicjowanie i organizowanie prac interwencyjnych.
 2. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia oraz za skierowanie bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej.
 3. Jednorazowa refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
 4. Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki ubezpieczenia społecznego należnych od pracodawcy za zatrudnienie skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia.
 5. Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
 6. Finansowanie spółdzielniom socjalnym: kosztów wynagrodzenia, nagród; kosztów składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe zatrudnionych osób.
 7. Realizacja bonu zatrudnieniowego.
 8. Refundacja kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przejazdu na badania lekarskie, przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę  pracy.
 9. Refundacja kosztów zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na podstawie skierowania PUP.
 10. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
 11. Zadania z zakresu zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 dotyczące:
 • „Dofinansowanie dla przedsiębiorców części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
 • „Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotu części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19. 

IVA. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

 1. Praca administracyjno-biurowa - praca przy monitorze ekranowym.
 2. Praca polegająca na stałym kontakcie z klientami Urzędu w narażeniu na stres, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.
 3. Liczne kontakty zewnętrzne.
 4. Systematyczne aktualizowanie posiadanej wiedzy poprzez dokształcanie i samokształcenie.
 5. Obsługa urządzeń biurowych. 

IVB. INFORMACJA DODATKOWA

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.

 

V.WSKAZANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 

1. Dokumenty niezbędne

 1. List motywacyjny z własnoręcznym podpisem.
 2. CV z własnoręcznym podpisem (niezbędny numer telefonu).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (możliwość pobrania druku na stronie http://bip.pup.suwalki.pl/.
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( druk do pobrania na stronie http://bip.pup.suwalki.pl/)
 5. Oświadczenie kandydata z własnoręcznym podpisem:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieposzlakowanej opinii;
 • o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba, która wygra konkurs zobowiązana jest dostarczyć przed nawiązaniem stosunku pracy zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
 • o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.
 1. Oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na ewentualne umieszczenie mojego imienia i nazwiska na liście kandydatów spełniających wymagania formalne” z własnoręcznym podpisem, która zostanie opublikowana w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.

2. Dokumenty dodatkowe

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

VI.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71A (pok. 15) do dnia 26 czerwca 2020 roku do godziny 10.00 z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. programów w dziale Rynku Pracy”.
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, zostaną bez rozpatrzenia.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne będą powiadomieni telefonicznie o terminach dalszej rekrutacji. Osoby niespełniające wymogów formalnych, nie będą informowane.
 4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pup.suwalki.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71 A.
 5. Zastrzegam sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 6. Dokumenty osób niespełniających wymogów formalnych ogłoszonych w naborze lub odrzucone w trakcie dalszej procedury rekrutacyjnej, można odbierać osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach (pok. 15) w terminie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu, informacji o wynikach naboru. Dokumenty nieodebrane w w/w terminie  zostaną komisyjnie zniszczone. 

Data ogłoszenia konkursu – 15.06.2020r.


 

 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 11420
Rejestr zmian
Autor: Jerzy Biełous
Opublikował(a): Jerzy Biełous (2013-06-12 10:56:53)
Zredagował(a): Jerzy Biełous (2021-08-31 15:28:10)