Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone projekty » Partnerstwo na rzecz rozwoju "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej”

Partnerstwo na rzecz rozwoju "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej”

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w latach 2005-2007 uczestniczył jako Partner w tworzeniu Partnerstwa na rzecz rozwoju "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej. Projekt Partnerstwa został zrealizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal na lata 2004-2006, tematu A: Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.

 

Inicjatorem jak i późniejszym Administratorem projektu zostało Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Projekt został zrealizowany przy udziale 13 różnych instytucji działających w kręgu osób niepełnosprawnych, w tym osób po kryzysie psychicznym. Partnerstwo nawiązało również współpracę z Partnerami zagranicznymi pochodzącymi z Włoch oraz z Litwy.

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji na rynku pracy osób po przebytym kryzysie psychicznym stało się celem nadrzędnym Partnerstwa. Cele szczegółowe Partnerstwa to:

 1. Budowa systemu wsparcia beneficjenta ostatecznego i rodziny beneficjenta.
 2. Pokonywanie negatywnych stereotypów społecznych, które powodują marginalizację beneficjentów ostatecznych, poprzez oddziaływania profilaktyczne skierowane na różne grupy społeczne: od dzieci i młodzieży aż po grupy zawodowe.
 3. Opracowanie mechanizmów prowadzących do zatrudnienia beneficjentów.

Sformułowane wyżej cele były realizowane poprzez podprojekty poszczególnych Partnerów uporządkowane w trzech modułach:

 • Moduł środowiskowego wsparcia
 • Moduł oddziaływań profilaktycznych
 • Moduł włączenia zawodowego.

Zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach zawierały się w module profilaktycznym i module włączenia zawodowego, a dotyczyły w dużej mierze nowych sposobów współpracy z pracodawcami.

 

Zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w projekcie:

 1. Badanie rynku pracy pod kątem możliwości utworzenia miejsc pracy dla osób po przebytym kryzysie psychicznym oraz oczekiwań pracodawców wobec takich osób.
 2. Organizacja cyklu spotkań seminaryjnych dla pracodawców.
 3. Organizacja szkoleń dla pracodawców w zakresie umiejętności korzystania z systemu obsługi dofinansowania.
 4. Pośrednictwo pracy dla osób po przebytym kryzysie psychicznym.

Wypracowane rezultaty:

 • Opracowanie i wydanie raportu z przeprowadzonych Badań Rynku 2006 : Możliwości zatrudnieniowe, szkoleniowe osób po przebytym kryzysie psychicznym w powiatach suwalskim. augustowskim, sejneńskim, oleckim i mieście Suwałki,
 • Opracowanie i wydanie raportu z przeprowadzonych zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w projekcie pod nazwą „DOBRE PRAKTYKI – współpraca z pracodawcami na rzecz aktywizacji osób po przebytym kryzysie psychicznym”,
 • Zorganizowanie siedmiu seminariów dla pracodawców na temat korzyści z zatrudniania osób po przebytym kryzysie psychicznym (w seminariach uczestniczyło 127 osób),
 • Zorganizowanie pięciu szkoleń dla pracodawców o nazwie „System SOD w praktyce” (w szkoleniach uczestniczyło 67 osób,
 • Z pośrednictwa pracy skorzystało : 67 beneficjentów ostatecznych w tym:
  1. skierowano do prac użytecznie społecznych: 3 os.
  2. podjęło pracę na otwartym rynku: 5 os.
  3. skierowano na przygotowanie zawodowe: 9 os.,
  4. skierowano na staż zawodowy: 1os.

Pracownicy urzędu uczestnicząc w partnerstwie zostali przeszkoleni z zakresu podstaw kontaktu z osobą chorą psychicznie. Zdobyli wiedzę i umiejętności, dzięki którym lepiej rozumieją beneficjentów ostatecznych. Praca na rzecz osób po przebytych kryzysach psychicznych stała się bardziej efektywna. Naprawdę warto współpracować.

Liczba wyświetleń: 1792
Rejestr zmian
Autor: Kamil Czarniawski
Opublikował(a): Kamil Czarniawski (2015-04-15 09:47:14)