Jesteś tutaj: Strona główna » Programy pilotażowe » Projekt pilotażowy „Twoja kariera – Twój wybór”

Projekt pilotażowy „Twoja kariera – Twój wybór”

Projekt pilotażowy „Twoja kariera – Twój wybór”


Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach przystąpił do realizacji projektu pilotażowego „Twoja kariera – Twój wybór” w ramach Programu „ Młodzi na rynku pracy” opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt pilotażowy przetestuje wzorcowy schemat pracy z osobami bezrobotnymi do 30 roku życia oraz sprawdzi w praktyce innowacyjne narzędzia służące zwiększaniu aktywności, samodzielności i mobilności osób młodych. Działania zawarte w projekcie adresowane będą wyłącznie do osób z terenu wiejskiego, które nie przekroczyły 30 roku życia i rejestrują się w powiatowym urzędzie pracy po raz pierwszy i od dnia rejestracji do dnia wdrożenia pilotażu nie upłynęło 6 miesięcy. Udział w pilotażu jest dobrowolny, odmowa przyjęcia propozycji wzięcia udziału w nim nie będzie powodowała utraty statusu bezrobotnego.


Nowe instrumenty testowane w drodze pilotażu to:

 1. Indywidualne wsparcie opiekuna
 2. Promesa aktywizacji młodych:
  • Bon stażowy,
  • Bon szkoleniowy,
  • Bon na kształcenie zawodowe lub policealne,
  • Bon na kształcenie podyplomowe,
  • Bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej.
 3. Dotacja na zasiedlenie.

1. Indywidualne wsparcie opiekuna

W trakcie rejestracji bezrobotnemu zostanie przydzielony opiekun, który będzie mu towarzyszył przez okres niezbędny do momentu wprowadzenia na rynek pracy. Indywidualne podejście do Młodego Bezrobotnego to innowacyjna metoda pracy z klientem, polegająca na objęciu osoby bezrobotnej intensywną, indywidualną pomocą. Osoba uczestnicząca w pilotażu działa w oparciu o indywidualny plan działania (IPD), który będzie opracowany niezwłocznie po rejestracji bezrobotnego w urzędzie. Opiekun odpowiedzialny jest za monitorowanie postępów w realizacji IPD.


2. Promesa aktywizacji młodych

W ramach projektu bezrobotny będzie mógł skorzystać z pakietu nowych instrumentów zwanych PROMESĄ AKTYWIZACJI MŁODYCH.W sferze kształcenia i szkolenia zawodowego zaprojektowano trzy rozwiązania, natomiast w sferze zatrudnienia dwa rozwiązania bazujące na pomocy finansowej dla pracodawcy. Nowe instrumenty w postaci bonów, przyznawane będą na wniosek bezrobotnego po analizie przez opiekuna informacji przedstawionych przez bezrobotnego uprawdopodobniających zatrudnienie, podjęcie innej pracy zarobkowej lub własnej działalności. Osoba bezrobotna może podjąć kształcenie, staż, pracę na terenie innego powiatu niż powiat, w którym bezrobotny jest zarejestrowany.

Bon stażowy

Bezrobotny otrzyma pieniądze (stypendium stażowe) na 6 miesięczny staż, a pracodawca, który zatrudni bezrobotnego po stażu na kolejne pół roku otrzyma premię w wysokości 1500 zł. Staż może odbywać się na terenie innego powiatu niż powiat, w którym bezrobotny jest zarejestrowany. Ponadto w ramach kwoty określonej w bonie osoba bezrobotna może uzyskać sfinansowanie badań lekarskich oraz w formie ryczałtu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu. Otrzymanie bonu stażowego wyklucza możliwość otrzymania dotacji na zasiedlenie.

Bon szkoleniowy

Bezrobotny dostaje do dyspozycji max 3646 zł (przeciętne wynagrodzenie) za które może pokryć koszty szkolenia. Środki określone bonem mogą być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie kursu/ warsztatu szkoleniowego organizowanego przez instytucję szkoleniową. Dodatkowe koszty szkolenia takie jak: badania lekarskie, koszty dojazdu lub koszty zakwaterowania również mogą zostać sfinansowane w ramach bonu.

Bon na kształcenie zawodowe lub policealne

Bon skierowany jest głównie do osób, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w systemie szkolnym. Bezrobotny może otrzymać max 7292,00 zł (200 % przeciętnego wynagrodzenia) do wykorzystania w trakcie pierwszego roku nauki. Oprócz kosztów kształcenia zawodowego lub policealnego w szkole posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, możliwe jest sfinansowanie: kosztów przejazdu, zakwaterowania, badań lekarskich i zakup podręczników.

Bon na kształcenie podyplomowe

Bezrobotny otrzymuje kwotę max 7292,00 zł (200% przeciętnego wynagrodzenia). Z tej formy pomocy mogą skorzystać tylko osoby, które udział w programie rozpoczną nie później niż 12 miesięcy od zakończenia studiów. Oprócz kosztów studiów podyplomowych sfinansowaniu podlegają również koszty zakwaterowania, dojazdu oraz zakup podręczników.

Bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej

Pracodawca przez okres do 12 miesięcy otrzymuje refundację części kosztów zatrudnienia absolwenta szkoły wyższej (794,20 zł /miesiąc ). Warunkiem skorzystania z refundacji wynagrodzenia jest deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu na dalsze 6 miesięcy. Otrzymanie tego bonu wyklucza możliwość otrzymania dotacji na zasiedlenie.


3. Dotacja na zasiedlenie

Dodatkowo uczestnicy pilotażu będą mogli skorzystać z DOTACJI NA ZASIEDLENIE w wysokości 5000, 00 zł. Jest to forma wsparcia mobilności zawodowej i przestrzennej osób bezrobotnych, które poszukują pracy. Kwota ta będzie mogła zostać przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w nowym miejscu pracy (co najmniej 80km od miejsca zamieszkania lub czas dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie). Dotacja na zasiedlenie przysługuje bezrobotnemu podejmującemu po raz pierwszy zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, które podlegają ubezpieczeniom społecznym, poza dotychczasowym miejscem zamieszkania.

Nabór osób chętnych do udziału został zakończony 31 lipca 2012r.


Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do opiekunów:

 • Marta Naruszewicz – pośrednik pracy pok. nr 3 tel. 87 5652679.
 • Mariola Ciborowska – pośrednik pracy pok. Nr 20 tel. 87 5652673.
Liczba wyświetleń: 3539
Rejestr zmian
Autor: Kamil Czarniawski
Opublikował(a): Kamil Czarniawski (2013-09-23 11:14:03)